Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van dansschool Salsashakers Dance Company, hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 5. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) is tijdens de lessen uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 7. Het is mogelijk dat er tijdens de les of cursus foto’s en/of video’s worden gemaakt door een medewerker van de dansschool. Deze foto’s kunnen worden gebruikt in brochures en voor andere publicitaire doeleinden van de dansschool.

Inschrijvingen

 1. De inschrijvende heeft de leeftijd van minimaal 16 jaar.
 2. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.
 3. Inschrijving kan zowel schriftelijk als elektronisch via de website geschieden.
 4. Na inschrijving dient men het cursusgeld vóór aanvang van de eerste les aan de dansschool contant te betalen.
 5. Inschrijvingen worden pas definitief wanneer het cursusgeld voldaan is aan de dansschool.
 6. Plaatsen worden vergeven in volgorde van binnenkomst van betaling.
 7. Betalingen worden niet gerestitueerd. Als u door bijzondere, niet-voorziene omstandigheden meer dan vier weken wordt verhinderd om te beginnen aan een cursus waar u reeds voor heeft betaald wordt uw inschrijfgeld in overleg met de dansschool doorgeschoven naar het volgende seizoen.
 8. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering vóór aanvang van de cursus, heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

De cursus

 1. Mocht u verhinderd zijn om een wekelijkse les bij te wonen, dan dient u zich minimaal vier uur voor aanvang van de les af te melden.
 2. Een verhinderde les kan, zolang het lesrooster én de bezetting van die les het toelaat, ingehaald worden in diezelfde week.
 3. Het bedrag van een verhinderde les wordt niet geretourneerd en kan ook niet beschouwd worden als een “tegoed”.
 4. Indien u tussentijds besluit om te stoppen met de lessen, dan vindt er géén restitutie plaats van het reeds betaalde cursusgeld.
 5. Bent u in een cursusblok (12 weken) vaker dan 3 keer afwezig, dan behoudt de dansschool zich het recht om u bij het volgende cursusblok niet door te laten gaan naar een volgend niveau.
 6. Er wordt van iedereen die komt dansen bij de dansschool verwacht dat hij/zij schoon en verzorgd is.
 7. Alle lessen zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
 8. Mocht een cursus niet genoeg aanmeldingen hebben om te starten, dan kan deze cursus samengevoegd worden met een andere cursus van hetzelfde niveau op een andere dag en/of tijdstip. Bent u op het alternatieve tijdstip en dag verhinderd om deel te nemen aan de cursus, dan krijgt u het gehele cursusbedrag (naar rato) vergoed.
 9. De dansschool behoudt zich het recht voor lessen te annuleren in geval van ziekte of overmachtsituaties. De geannuleerde les(sen) zullen op een ander tijdstip worden ingehaald.
 10. De dansschool behoudt zich het recht om het tijdstip en de locatie waarop de danslessen plaatsvinden te wijzigen. Dit in verband met het feit dat de voorlopige lesschema’s afhankelijk zijn van de hoeveelheid inschrijvingen.